Algemene voorwaarden

Op alle diensten en overeenkomsten van Installatieservice van der Veen B.V met bedrijven zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) van toepassing. Klik hier voor een pdf van deze voorwaarden.

Op alle diensten en overeenkomsten van Installatieservice van der Veen B.V met consumenten zijn de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016) van toepassing. Klik hier voor een pdf van deze voorwaarden.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van: Installatieservice van der Veen. Installatieservice van der Veen B.V. Polluxweg 9-A, 8938 AZ  Leeuwarden KVK Nummer: 91301068 BTW Nummer: NL865610514B01

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Installatieservice van der Veen B.V gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen de gebruiker. De opdrachtgever/koper zal in het na volgende worden aangeduid als de wederpartij. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomstindien en voor zover beide partijen dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Dan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening vaneen beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 4. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
1. Levering geschiedt niet Franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat dan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang maken.
6. Wij factureren minimaal 1 uur voor kleine(re) klussen;  dit in verband met de werkvoorbereiding, materiaal regelen en financiële afhandeling. Daarna per 15 minuten.

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6: TRANSPORT
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient dat te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleiding bon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht. Dat met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht ingoede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hier bovenbedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn Be- of verwerkt, beschadigd of onverpakt, vervalt elk recht op reclame.6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel

8.ARTIKEL AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bureau in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die al op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofden ook -beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijengelden.6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zakendoor de wederpartij; B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld. C. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voor geschreven.

ARTIKEL 9: BETALING
1. Betaling dient binnen 7 dagen na de factuurdatum (indien anders schriftelijk overeen is gekomen,) ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd netto contant, te geschieden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: A. zal vanaf dat tijdstip aan de weder partije en kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. C. zal de wederpartij na de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 20% van de som van de hoofdsom en de vertraging rente met een absoluut minimum van: € 60,00.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schade vergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de tegen de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: VERREKENING
1. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geld teveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11: EIGENDOM ONTWERPEN
1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, softwaremodellen en dergelijke.2. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, even als vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van dewederpartij.2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.3. De wederpartij is verplicht de gebruiker per direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE
1. De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar dat zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan per direct, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID Ed.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend.

ARTIKEL 15: WANPRESTATIE/VERZUIM
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en dat te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen tegen de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen tegen de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van het ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al wat door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING/ONTBINDING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Dan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van al bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
3. Door de wederpartij al betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomteen zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en\of is gevestigd.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter